SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203049/012 | 7622 Pécs, 48-as tér 2.

Intézmény logo

Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum

HírekKözérdekű adatokLevelezőKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Irányító/fenntartó szerv:

Fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium  

Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6. 

Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1. 

Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 

Sajtókapcsolat: sajto@kim.gov.hu 

 

Középirányító szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Cím:    1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók:    1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon:    (06-1) 303-9300

WEB:   www.nive.hu

E-mail:    szakkepzes@nive.hu

 

Munkáltató:

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

Székhely: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.

Postacím: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3

Telefon    :  70/1993 – 528

E-mail     :  info@szakkepzesbaranya.hu

Adószám: 15832104-2-02

Statisztikai számjel: 15832104-8532-312-02

Szakágazat: 853200

OM azonosító: 203 049

Feladatellátási hely:

Baranya Vármegyei SZC

Zipernowsky Károly Műszaki Technikum

Székhely: 7622 Pécs, 48-as tér 2.

Postacím: 7622 Pécs, 48-as tér 2.

Telefon: 72/513-260

E-mail: zkmsz@zipernowsky.hu

 

Igazgató: Amrein György

Általános(tanulmányi) igazgató helyettes: Dr. Huszárné Dr. Prikler Renáta

Szakirányú oktatásért felelős igazgató helyettes: Naszári László

Gyakorlati oktatásért felelős igazgató helyettes: Gál Attila

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Intézményünk típusa:         

Érettségi, szakmai végzettséget adó technikusképzés – 2020.09.01-től – felmenő rendszerben

 

Célkitűzéseink:

A célkitűzések meghatározásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:

 • A törvényes működés érdekében az intézmény működését meghatározó jogszabályokat;
 • A fenntartó által meghatározott feladatok maradéktalan teljesítését;
 • A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum, mint munkáltató iránymutatásait az előírt feladatok végrehajtására, a szakmai feladatok teljesítésére, a gazdaságosság szem előtt tartása mellett;
 • A 2021/2022. tanévtől a szakirányú oktatás megszervezése a duális képzőhelyek bevonásával történik
 • a duális képzőhelyekkel való együttműködés megszervezése, a kapcsolattartás rendjének és formáinak kialakítása
 • „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt újragondolt célkitűzéseit, irányelveit, különös tekintettel a jó gyakorlatok továbbvitelére;
 • A köznevelés tartalmi fejlesztésére vonatkozó dokumentumokat (kerettantervek, tanmenetek, tankönyvek változásai)

Különösen fontosnak tarjuk:

 • A duális képzőhelyekkel a kapcsolattartás formáinak és rendjének kialakítását
 • Az országos mérés-értékelés feladatinak határidőre történő minőségi elvégzését (Kompetencia, Netfit, , érettségi vizsga, szakmai vizsga);
 • Az országos mérésből adódó feladatok elvégzését: a kompetenciamérések eredményeinek elemzését, az erősségek és a beavatkozási területek meghatározását;
 • Képzési szerkezet, tehetséggondozás, intézmények közötti együttműködés területeinek meghatározását, az eredményesség növelése érdekében tett lépéseket;
 • Intézményfejlesztési stratégia összehangolását az országos, regionális és helyi stratégiákkal;
 • Munkacsoportok és együttműködő teamek kialakítását a tehetséggondozás, a mérés-értékelés, a gyermek-és ifjúságvédelem területén;
 • Oktatók, szülők és diákszervezet együttműködések támogatását;
 • Az érettségi vizsgák tapasztalatainak hatékony hasznosítását;
 • Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező tapasztalatok belső megosztását;
 • Intézményi önértékelésből adódó teendők végrehajtását, az eredmények elemzését;
 • Az iskolai lemorzsolódás megállítását, illetve a tendencia csökkentése érdekében tett intézkedések, a GINOP-6.2.3-17 projekthez készített cselekvési terv messzemenő figyelembevételével, a jó gyakorlatok átmentésével, beépítésével az intézmény mindennapi életébe:
  • Tanulói előrehaladást támogató mentori és egyéb tevékenységeket;
  • Szakemberek bevonását a veszélyeztetett tanulók helyzetének a megoldására;
  • Esetkonferencia szervezését (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, iskolapszichológus, az intézményi gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szociális munkás, az adott osztályban tanító oktatók bevonásával) a tanuló előrehaladásának támogatása érdekében,
  • Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás, veszélyeztetettség jelzése, külső támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé irányítás,
 • Önismereti, szociális készségeket fejlesztő foglalkozásokon való részvételt.

 

Az oktatói munka belső ellenőrzésének feladatai

 

 • biztosítsa az iskola szakmai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola szakmai programja szerint előírt) működését,
 • segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,
 • az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az oktatók munkavégzéséről,
 • szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
  • Az intézményben, mint közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervben, belső ellenőrzési rendszer működik abból a célból, hogy az intézmény vezetője számára bizonyosságot nyújtson a pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelő működését illetően.

 

A működésünket meghatározó/szabályozó jogszabályok:

 • Alaptörvény
 • A gyermekek védelméről szóló 1997.XXXI.tv.
 • A gyermekek jogairól szóló Egyezményt kihirdető 1989.évi LXV. Törvény
 • A szakképzésről szóló Törvény
 • A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló Korm.r.
 • A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 • Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező, 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, (bizonyos rendelkezései)
 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.)  rendelet, (bizonyos szakaszai)
 • A 362/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 • Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, a szabálysértési nyilvántartás rendszeréről szóló 2012. évi II. Törvény
 • törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum


Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum

7622 Pécs, 48-as tér 2.

Telefon: +36 72 513-260

E-mail: zkmsz@zipernowsky.hu

OM azonosító: 203049/012


2024Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum